ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

1. A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Vargáné Tóth Gabriella Tünde E.V.
Székhely: 4033 Debrecen, Puska u. 2. sz.
Levelezési cím: 4033 Debrecen, Puska u. 2. sz.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Járási Hivatal
Nyilvántartási Szám: 27279088
Adószám: 65784044-1-29
Képviselő: Vargáné Tóth Gabriella Tünde E.V.
Telefonszám: 06/70/624 4285
E-mail: info@munkabiztonsagert.hu
Honlap: https://www.mbt.hu
Bankszámlaszám: 60600170-15226860
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: Budapest, Késmárk utca 7/b, 1158
Elérhetőség: (06 1) 707 6726

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Online Tűz- és Munkavédelmi Oktatás rendszer” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható munkabiztonsági ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagok munkavállalóit megismertesse azokkal az alapvető elméleti munkabiztonsági ismeretekkel, melyek a napi munkavégzés során nélkülözhetetlenek illetve a jogszabályi előírások megkövetelnek. Az oktatás zárásaként tesztlapos ismeretszint felmérésre kerül sor, sikeres vizsga esetén „Tűz- és Munkavédelmi Oktatási Ív” nyomtatható.

Árak

Az árak forintban értendők, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, vállalkozásunk alanyi adómentes körbe tartozik, a feltüntetett árakat így ÁFA nem terheli. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag igénybe veszi a Szolgáltató online oktatási rendszerét, továbbá külön szerződésben foglaltak szerint a Szolgáltatás keretében céges videó filmek és egyénre szabott oktatási anyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával bízza meg. A szerződés tárgyát képezik a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (általánosan hozzáférhető videók, egyéb tananyagok). A Szolgáltató honlapján feltüntetett ajánlatokra a vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre a honlapon megjelölt feltételekkel és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.osha.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. Az előfizetési díj mértéke 

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi vagy éves megbízási díjra jogosult (a Tag választásától függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7. A megbízási díj teljesítése

Banki átutalással, a megküldött számla alapján.

8. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az info@munkabiztonsagert.hu  email címre elküldve kezdeményezheti.

9. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a számla teljesítését követő 30 naptári napon belül elállási jog illeti meg, illetve azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Ezekben az esetben a befizetett szolgáltatási díj teljes egészében visszatérítésre kerül.

10. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

11. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

12. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

13. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

14. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@munkabiztonsagert.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu

Járás vezetője: Dr. Hajdu Sándor

Cím: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.

Telefonszám: +36 52 516 140

Fax: +36 52 516 141

E-mail: debrecen.jh@hajdu.gov.hu

 

Melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)